Programa uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta je pod ingerencijom lokalnih samouprava po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Komisija za poljoprivredu koju je imenovao gradonačelnik Valjeva je izlaskom na teren i pregledom ortofoto snimaka uradila godišnji program korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, koji je dostavljen Ministarstvu poljoprivrede, a nakon toga je dobila i saglasnost za to:

Ukupna površina zemljišta u državnom vlasništvu na području grada Valjeva je 58.000 ha, od čega je 1236 ha poljoprivrednog zemljišta, od toga 603 ha obradivog i 623ha neobradivog poljoprivrednog zemljišta. Ove parcele se nalaze na 74 katastraske opštine. Uvidom na terenu je uočeno da su to uglavnom male parcele, koje se graniče sa privatnim posedima, oivičene zaraslim obalama. Ova poljoprivredna površina je dosta i pošumljena (stabla sama izrasla). Na mnogim katastarskim parcelama ima dosta erozivnog zemljišta, pa su česta i klizišta. Registrovano je 730 klizišta. Velike površine su i pod ambrozijom, čemu se u narednom periodu mora posvetiti značajna pažnja, rekao je predstavnik Odeljenja za lokalni razvoj Nikola Radojičić.

Bitno je da će prikupljena novčana sredstva od javnih nadmetanja biti korišćena za uređenja atarskih puteva, rekao je Radojičić.

O podsticajima poljoprivredi u 2019. godini govorio je i predstavnik preduzeća “Agrorazvoj-valjevske doline” Goran Marjanović. Od planiranih 40 miliona dinara, realizovano je 39,2 miliona dinara, a iskoristio ih je 1331 poljoprivrednik.

Te mere su se odnosile na mere direktnih plaćanja, mere trenutne podrške, ruralnog razvoja i posebnih podsticaja.U 2019.godini “Agrorazvoj” je upravljao I direktnim razvojem stočnog fonda. Preuzeto je 468 grla jagnjadi , a potom još 436 grla koja su raspoređena kod 31 novog držaoca. Ukupna potraživanja za stočni fond su 82 miliona dinara, a od držalaca je u novcu naplaćeno 5,7 miliona dinara. Prihodi i rashodi su bili na istom nivou, pa je ostvarena bilansna ravnoteža, rekao je Marjanović.

Marjanović je istakao i da se ukupna planirana sredstva smanjuju za 2,5 miliona dinara u skladu sa drugim rebalansom budžeta na poziciji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi, pa su ukupna sredstva sada 49,5 miliona dinara.

Podeli članak na društvene mreže