Gradska uprava Valjeva potpisala je ugovor sa Institutom „Vatrogas“ Novi Sad nakon javne nabavke „Usluga merenja zagađenosti vazduha“ na lokalnoj mreži mernih mesta u gradu Valjevu. Dana 23.11.2020. godine Institut „Vatrogas“ je namontirao svoju opremu na pet mernih mesta na kojima je to predviđeno, a na mernom mestu u dvorištu Zavoda za javno zdravlje Valjevo je ostala u funkciji oprema Zavoda kome je prepušten taj deo posla.

U vezi usluge merenja zagađenosti vazduha na mernom mestu u dvorištu Zavoda je sačinjen i potpisan ugovor između Instituta „Vatrogas“ i Zavoda za javno zdravlje Valjevo o regulisanju međusobnih obaveza. Na taj način su se stekli uslovi za merenje zagađenosti vazduha na svim predviđenim mernim mestima, objavljeno je na sajtu grada Valjeva.

Merenja se vrše u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u 2020. i 2021. godini. Navedeni Program kontrole kvaliteta vazduha je usvojen na Skupštini grada Valjeva za šta je pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva.

Merno mesto broj 1 je u dvorištu Zavoda za javno zdravlje Valjevo, broj 2 je pored obdaništa “Kolibri” u Novom Naselju, broj 3 je pored obdaništa “Pčelica” na Petom puku, broj 4 je kod obdaništa “Vidra” u Suvoborskoj ulici u Gradcu, broj 5 pored OŠ “Sestre Ilić” i broj 6 kod vrtića “Bubamara” u Brđanima. Merenjem će se utvrđivati nivo zagađujućih materija u vazduhu, pre svega PM10 čestica, ali i sumpor dioksida, azot dioksida i čađi, svakog dana.

Institut „Vatrogas“ Novi Sad u skladu sa Ugovorom će biti u obavezi da nakon obavljenih merenja naručiocu dostavlja mesečni izveštaj o ispitivanju sa mišljenjem lekara specijaliste higijene i humane ekologije odnosno sa tumačenjima rezultata sa zdravstvenog aspekta i preporukom za eventualno preduzimanje adekvatnih mera za sprečavanje negativnih efekata. Izveštaj se dostavlja mesečno u elektronskoj i analognoj formi kao i informacija na dnevnom nivou o eventualnim prekoračenjima graničnih i tolerantnih vrednosti merenih parametara kvaliteta vazduha (po izvršenom uzorkovanju i očitavanju rezultata).

Navedeni mesečni izveštaji se objavljuju na portalu grada Valjeva (odeljak Zaštita životne sredine), a takođe se dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine.

Pored lokalne mreže mernih mesta postoji i državna mreža mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Valjeva (u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži) u nadležnosti Republike Srbije. To su uređaji u dvorištu ZZJZ Valjevo i automatska merna stanica Agencije za zaštitu životne sredine, koja jedina meri i količinu čestica PM 2,5.

 

Podeli članak na društvene mreže